fbpx

คนรอดหรือเศรษฐกิจรอด? : เมื่อโลกเผชิญหน้าวิกฤตเศรษฐกิจจำเป็น

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย วิเคราะห์วิกฤตเศรษฐกิจยุค COVID-19 อะไรคือความแตกต่างของวิกฤตที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อน

“บาซูก้า” การคลัง – สิงคโปร์ยิงแล้ว ไทยเอายังไง?

สิงคโปร์ยิงบาซูก้าการคลังออกมาสู้วิกฤตเศรษฐกิจแล้ว สันติธาร เสถียรไทย ตั้งคำถามว่า ถึงเวลาประเทศไทยยิงกระสุนให้ถูกขนาด-ถูกที่-ถูกเวลาหรือยัง?

เศรษฐกิจดื้อยา : เมื่อมาตรการรัฐไม่อาจกระตุ้นเศรษฐกิจได้

วิมุต วานิชเจริญธรรม ตั้งคำถามถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลว่ามีประสิทธิผลในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้จริงหรือ

เมื่อนโยบายการคลังกำลังฉุดรั้งเศรษฐกิจ

พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย วิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่นโยบายการคลังกำลังฉุดรั้งเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563

3 ข้อชวนคิด ก่อน “ช็อปช่วยชาติ”

อธิภัทร มุทิตาเจริญ เสนอ 3 ข้อชวนคิด ก่อนออกไป ‘ช็อปช่วยชาติ’ – ผู้เสียภาษีได้ประโยชน์แค่ไหน มาตรการนี้คุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ และ ‘ช็อปช่วยชาติ’ สะท้อนภาพใหญ่ของประเทศอย่างไร