Green Stimulus Package : การฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดแบบ 2 เด้ง

พรพรหม วิกิตเศรษฐ์เสนอแนวคิด ‘นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจสีเขียว’ ที่ตอบโจทย์การฟื้นฟูเศรษฐกิจจากวิกฤต การสร้างเศรษฐกิจใหม่ และการรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

ความยั่งยืนของหนี้สาธารณะและทางเลือกของรัฐบาล

วิมุต วานิชเจริญธรรม สำรวจสถานะทางการคลังและหนี้สาธารณะของประเทศไทย รวมถึงทางเลือกของรัฐบาลในการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดเพื่อการคลังที่ยั่งยืน

101 In Focus Ep.42 : หลากมิติบาซูก้าทางการคลัง

101 in Focus สัปดาห์นี้ชวนคุณผู้ฟังสำรวจ ‘บาซูก้าการคลัง’ ในหลากมิติ
บาซูก้าการคลังคืออะไร เศรษฐกิจไทยหลังโควิด-19 หนักแค่ไหน ความท้าทายของรัฐไทยคืออะไร และเราควรต้องจับตานโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งนี้อย่างไร

อย่าอัดเงินเพื่ออดีต ต้องอัดฉีดอนาคต : สามจุดอันตรายและสามทางออกเศรษฐกิจไทยหลังโควิด

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในวิกฤตโควิด-19 เรื่องข้อควรระวังในการใช้มาตรการการคลังระยะสั้น มองกระแสเศรษฐกิจโลกในระยะกลาง และภาพเศรษฐกิจแห่งอนาคตในระยะยาว