The Rising of Restitutions เอาการล่าอาณานิคมคืนไป เอาความยิ่งใหญ่ทางอารยธรรมคืนมา

คอลัมน์ Trend Rider สัปดาห์นี้ ว่าด้วยเรื่อง ‘Restitution’ คือการหวนคืนถาวรของสิ่งใดๆ ก็ตามที่ถูกนำไปจากเจ้าของ โดยที่เจ้าของไม่ได้ยินยอมพร้อมใจ เช่น สมบัติที่แสดงความยิ่งใหญ่ทางอารยธรรมของประเทศที่ถูกแย่งชิงผ่านการล่าอาณานิคม