101 In Focus EP.18 : ตุลาการธิปไตย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สมาชิกสภาพ ส.ส. ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ สิ้นสุดลง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทสั่นสะเทือนการเมืองไทย คำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 2549 หลายครั้งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ กระทั่งเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมือง 101 In Focus EP.18 ชวนคุยชวนคิดเรื่อง “ตุลาการธิปไตย” ผ่านผลงานสื่อของ 101

101 One-on-One Ep.63 “จากตุลาการภิวัตน์ถึงตุลาการธิปไตย” กับ สมชาย ปรีชาศิลปกุล

:: LIVE :: 101 One-on-One Ep.63  ชวน “สมชาย ปรีชาศิลปกุล” มาสนทนาเรื่องบทบาทขององค์กรตุลาการและผู้พิพากษาในสังคมการเมืองไทย โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษแห่งความขัดแย้ง ชวนคุยโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์

ตุลาการธิปไตย

สมชาย ปรีชาศิลปกุล สำรวจแนวโน้มและข้อถกเถียงว่าด้วยการขยายทางอำนาจของฝ่ายตุลาการในประเทศประชาธิปไตยใหม่ จากพื้นที่ทางกฎหมายสู่การเมืองและนโยบายสาธารณะ “ตุลาการธิปไตย” ส่งผลต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการอย่างไร นี่คือระบบอำนาจนิยมอีกแบบหนึ่งหรือไม่