101 In Focus Ep.26 : นวัตกรรมแก้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

รายการ 101 in focus สัปดาห์นี้ ชวนสำรวจภาพจริงของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเจาะลึกถึงนวัตกรรมที่นำมาใช้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สู่ความเสมอภาค

ดำเนินรายการโดย วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์ สมคิด พุทธศรี และปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

เสียงที่เราไม่ได้ยิน : เมื่อรอยต่อวัยอนุบาล – ชั้นประถม เริ่มปริร้าว

รวมทัศนะจากผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัย ว่าด้วย ‘การสอบเข้า ป.1 จำเป็นหรือไม่’ และอะไรคือทางออกจากความเชื่อเก่า เมื่อ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กำลังบังคับใช้

Heart of Early Childhood : หัวใจของวัยอนุบาล

101 ชวนเปิดใจคนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเรื่อง ‘Heart of Early Childhood : หัวใจของวัยอนุบาล’ หนึ่งในซีรีส์ ‘สนามเด็กเล็ก : ทุกข์หรือสุขของพ่อแม่’ ประจำเดือนกันยายน

เด็กไทยกับการสอบ PISA : มายาคติกับความเป็นจริง

จากกระแสข่าวการถอนตัวออกจากสอบ PISA ของประเทศไทย ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ชวนสำรวจมายาคติว่าด้วยข้อสอบ PISA ที่สังคมไทย โดยเฉพาะ ‘ผู้ใหญ่’ ในแวดวงการศึกษามักเข้าใจผิด