SIDE B อีกเสียงจากที่เขาบอกว่า “ครอบครัวไทย ครอบครัวอบอุ่น”

โควิด-19 เข้ามาทำให้เศรษฐกิจทรุด คนตกงาน มีคนฆ่าตัวตายรายวัน คำถามคือความเครียดจากผลพวงเหล่านี้จะส่งผลอะไรในอนาคต

คุยกับ นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ : เมื่อเด็กและครอบครัวคือจุดเปราะบางท่ามกลางวิกฤต

เมื่อเด็กและครอบครัวคือจุดเปราะบางที่สุดของสถานการณ์โรคระบาด อะไรคือมาตรการเพื่อไม่ให้ความเปราะบางแตกร้าวลง

กงล้อกำลังหมุนไป : “ทรอม่า-ฆ่าตัวตาย-ครอบครัวสลาย” ในยุค COVID-19

สำรวจปัญหาอันเปราะบางในสังคมไทย เมื่อยุคสมัย COVID-19 กำลังเร่งอัตราความเหลื่อมล้ำ นำไปสู่การใช้ความรุนแรงในครอบครัว

เมื่อครอบครัว (อาจไม่) เป็นที่พักพิงอันปลอดภัย…เราร่วมแก้ไขอะไรได้บ้าง

กานต์ธีรา ภูริวิกรัย เก็บความจาก เวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 8 หัวข้อ ‘สานพลังมนุษยธรรม…สร้างสรรค์ความยุติธรรม’ ว่าด้วยปัญหาความรุนแรงในครอบครัว