101 policy forum : คิดใหม่ นโยบายครอบครัวไทยยุคไร้นิยาม

สรุปความจาก 101 Policy Forum # 3 : คิดใหม่ นโยบายครอบครัวไทยยุคไร้นิยาม ชวนนักการเมืองหลากพรรคแลกเปลี่ยนถกเถียงเรื่องนโยบายเพื่อตอบโจทย์ครอบครัวไทยยุคใหม่

‘family we choose’ : ครอบครัวในสายตา ‘เรา’ และสายตา ‘รัฐ’ กับ ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

101 สนทนากับ รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยนิยามครอบครัวในสังคมไทย ทั้งต้นตอของนิยามที่จำกัดรูปแบบชีวิต การออกแบบนโยบายของรัฐ ผลกระทบของนิยามครอบครัวที่มีต่อผู้คน ไปจนถึงมิติเรื่องเพศที่แฝงอยู่ในทุกแง่มุมครอบครัว

101 One-On-One Ep.127 : “ร่องรอยวิกฤตโควิด ในชีวิตคนต่างเจเนอเรชัน” – ภูเบศร์ สมุทรจักร

101 คุยกับ ภูเบศร์ สมุทรจักร กลุ่มสาขาวิชาประชากรศาสตร์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและเจเนอเรชัน

เปิดบ้านครอบครัวไทยยุคใหม่: ความหลากหลายที่ไร้กรอบจำกัด

101 ฉายภาพใหญ่ เผยสถานการณ์ครอบครัวไทยยุคไร้นิยามผ่านอินโฟกราฟฟิก 9 ชุด

“ครอบครัวไม่ใช่สถาบัน แต่คือชุดความสัมพันธ์” : ตัดแว่นใหม่มองครอบครัวไทยในยุคไร้นิยาม กับณัฐยา บุญภักดี

101 คุยกับ ผึ้ง-ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. ว่าด้วย ‘สุขภาวะครอบครัว’ หนึ่งในประเด็นที่ สสส. ขับเคลื่อนยาวนานเข้าสู่ปีที่ 19