6 New Year resolutions ที่ดีต่อคุณและโลก

กรณิศ ตันอังสนากุล ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น ด้วยคำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงง่ายๆ 6 ข้อ ที่นอกจากจะช่วยให้เราสุขใจขึ้นแล้วยังมีส่วนสนับสนุนให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นอีกด้วย