fbpx

โรงเรียนอนาคต (School of Tomorrow) : “ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง”

เปิดรับสมัคร :: โรงเรียนอนาคต (School of Tomorrow) :: “ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง” ::

โรงเรียนอนาคต (School of Tomorrow) ประสบการณ์เรียนรู้แนวใหม่ เพื่อร่วมปลูกอนาคตสังคมไทย ขอเชิญชวนนักเรียน-นักศึกษา ทุกโรงเรียน ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถึงระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 (อายุ 17-23 ปี) สมัครเข้าร่วม “โรงเรียนอนาคต” รุ่นแรก ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เรียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

……….

1. “โรงเรียนอนาคต” คืออะไร

“โรงเรียนอนาคต” มีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ สำหรับพัฒนาศักยภาพของผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่จำเป็นสำหรับการรู้เท่าทันและรับมือกับความท้าทายในโลกยุคใหม่

“โรงเรียนอนาคต” จะผสมผสานนักเรียนและนักศึกษาที่มีความคิดและผลงานที่โดดเด่นในวงการต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างหลากหลาย ทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ ธุรกิจ การออกแบบสร้างสรรค์ สื่อสารมวลชน ศิลปะการแสดงและวัฒนธรรม คอมพิวเตอร์ ดนตรี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเคลื่อนไหวทางสังคม เป็นต้น โดยสร้างบรรยากาศแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเรียนรู้ระหว่างกันและส่งพลังเติมเต็มศักยภาพซึ่งกันและกันได้เต็มที่

……….

2. การเรียนรู้ใน “โรงเรียนอนาคต”

ธีมหลักของการเรียนรู้ใน “โรงเรียนอนาคต” ปีแรก คือ ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง (Thai Challenges in the Changing World) โดยมุ่งสำรวจสถานะและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติด้านเศรษฐกิจ การเมืองวัฒนธรรม อุดมการณ์ และเทคโนโลยี ผ่านปรากฏการณ์สำคัญของยุคสมัย และเชื่อมโยงให้เห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสำคัญในโลกต่อสังคมไทย

รูปแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย

(1) วงแลกเปลี่ยนถกเถียง (Discussion)

เป็นการเรียนรู้องค์ความรู้ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนถกเถียงกับวิทยากรที่ทำงานความรู้ในเรื่องนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างหัวข้อ เช่น

• ระเบียบโลกใหม่ (ในโลกไร้ระเบียบ?) (New World (dis)Order)
• ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ (New Social Movement)
• ความท้าทายใหม่ในโลกทุนนิยม (New Challenges to Capitalism)
• Cosmopolitanism
• ความยั่งยืนและระบบนิเวศ (Sustainability and Ecosystem)
• ความยุติธรรม (Justice)
• การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Transformation)
• เพศสภาพ (Gender)

(2) วงปฏิบัติการ (Workshop)

เป็นการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การดูแลจากมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ตรงอย่างโชกโชน

ตัวอย่างหัวข้อ เช่น

• การคิดวิพากษ์ (Critical Thinking)
• ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ (Creativity and Design)
• การเขียนอย่างสร้างสรรค์ (Creative Writing)
• ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
• การถ่ายทำภาพยนตร์สารคดี (Documentary Making)
• ศิลปะการแสดง (Performing Art)
• การรณรงค์สื่อสารทางสังคม (Social Campaigning)
• การทดลองเชิงพฤติกรรม (Behavioral Experiment)
• การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)

(3) วงเสวนา (Seminar)

เป็นการเรียนรู้เรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในโลกต่อสังคมไทย การรับมือและการปรับตัวของสังคมไทย ในมิติต่างๆ ผ่านวงเสวนา ซึ่งประกอบด้วยวิทยากรหลากหลายวงการมาร่วมแลกเปลี่ยนถกเถียงกัน

ตัวอย่างหัวข้อ เช่น

• อนาคตการเมืองไทย (The Future of Thai Politics)
• อนาคตเศรษฐกิจไทย (The Future of Thai Economy)
• อนาคตการเมืองภาคประชาชนไทย (The Future of Thai Social Movement)

(4) วงสนทนา (Dinner Talk)

เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่น่าสนใจในวงการต่างๆ เช่นสื่อมวลชน นักธุรกิจ เอ็นจีโอ ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ ผ่านการพูดคุยสนทนากันแบบกึ่งทางการในช่วงรับประทานอาหารเย็นของทุกวัน

(5) วงเดินทาง (Trip)

เป็นการเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง ตัวอย่างหัวข้อ เช่น

• เทคโนโลยี นวัตกรรม และผู้ประกอบการยุคใหม่ (Technology, Innovation and New Entrepreneurship)
• เส้นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Historical and Cultural Journey)

……….

3. วิทยากร

กตัญญู สว่างศรี | เกรียงไกร วชิรธรรมพร | จันจิรา สมบัติพูนศิริ | ณฐพล บุญประกอบ | ธานี ชัยวัฒน์ | นำชัย ชีววิวรรธน์ | บรรยง พงษ์พานิช | ปกป้อง จันวิทย์ | ประจักษ์ ก้องกีรติ | พฤหัส พหลกุลบุตร | วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง | วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ | วีรพร นิติประภา |สมชาย ปรีชาศิลปกุล | สมบัติ บุญงามอนงค์ | สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ | สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ | สฤณี อาชวานันทกุล | Kevin Kühnert | Stine Klapper | B-floor | Eyedropper Fill | ฯลฯ |

……….

4. การรับสมัคร

• คุณสมบัติผู้สมัคร

(1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 (อายุประมาณ 17-23 ปี) ทุกโรงเรียน ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

(2) ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนได้ทุกวันตลอดหลักสูตร (สองสัปดาห์เต็ม) โดยพักอาศัยร่วมกันในที่พักที่โครงการจัดหาให้ (โรงแรมใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

(3) มีความรับผิดชอบในการส่งผลงานเดี่ยวและผลงานกลุ่มตามที่โครงการกำหนด

• กระบวนการรับสมัคร

สำหรับช่องทางการเปิดรับสมัครทั่วประเทศ ให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโดย

(1) ส่งผลงานในรูปแบบใดก็ได้ (บทความ | หนังสั้น | สิ่งประดิษฐ์ | งานออกแบบ | ฯลฯ) ที่สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับภาพอนาคตที่ควรจะเป็นของประเทศไทย

(2) ข้อเขียน (หรือสื่ออื่น) ที่เล่าเหตุผลที่อยากเข้าร่วมโรงเรียนอนาคต และการวางบทบาทของตัวผู้สมัครในการมีส่วนร่วมสร้างอนาคตที่ตัวเองอยากให้เป็นในสังคมไทย

(3) ประวัติส่วนตัวและผลงานในอดีต

(4) เบอร์โทรศัพท์และอีเมลสำหรับติดต่อกลับ (กรณีได้รับคัดเลือก)

• จำนวนผู้เข้าร่วม

ประมาณ 32-40 คน

• กำหนดการรับสมัครและประกาศผล

รับสมัครวันที่ 15-31 พฤษภาคม 2561 ทางอีเมล [email protected]

ประกาศผลภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 (แจ้งผลทางอีเมล ทั้งผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ที่อยู่ในบัญชีเพิ่มเติมกรณีมีผู้สละสิทธิ์)

……….

5. ผลงานจากผู้เข้าร่วม “โรงเรียนอนาคต”

หลังสิ้นสุดการเรียน ผู้เข้าร่วม “โรงเรียนอนาคต” ต้องนำส่งผลงาน 2 ชิ้น

(1) ผลงานกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยจัดทำข้อเสนอการสร้างอนาคตประเทศไทยในหัวข้อเฉพาะที่เลือก และนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมโครงการในตอนท้ายโครงการ

(2) ผลงานเดี่ยว โดยสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใดก็ได้ ในหัวข้อใดก็ได้ ภายใต้ธีมของโครงการ ภายในเวลา 2 เดือนหลังจากสิ้นสุดโครงการ (ภายในเดือนกันยายน 2561) ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีการแสดงผลงานต่อสาธารณะต่อไป (ภายในสิ้นปี 2561)

……….

6. ช่วงเวลาเปิดเรียน

วันที่ 8-22 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมตลอดระยะเวลาดังกล่าว โดยพักอาศัยร่วมกันในที่พักที่โครงการจัดหาให้

……….

7. เครือข่ายผู้สร้างสรรค์ “โรงเรียนแห่งอนาคต”

“โรงเรียนแห่งอนาคต” เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, บริษัท ดิวันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด, ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ปรึกษา : พิภพ อุดร Stine Klapper

ผู้อำนวยการ “โรงเรียนอนาคต” : ปกป้อง จันวิทย์ ประจักษ์ ก้องกีรติ

หัวหน้าทีมอำนวยการเรียนรู้ : พฤหัส พหลกุลบุตร

วิทยากรกระบวนการ : พฤหัส พหลกุลบุตร ฐิตินบ โกมลนิมิ ธวัช มณีผ่อง ศิริพร ฉายเพ็ชร

ผู้ประสานงาน : ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

……….

 

 

MOST READ

Social Issues

9 Oct 2023

เด็กจุฬาฯ รวยกว่าคนทั้งประเทศจริงไหม?

ร่วมหาคำตอบจากคำพูดที่ว่า “เด็กจุฬาฯ เป็นเด็กบ้านรวย” ผ่านแบบสำรวจฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และความเหลื่อมล้ำ ในนิสิตจุฬาฯ ปี 1 ปีการศึกษา 2566

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

9 Oct 2023

Education

20 Jul 2023

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในวิกฤต (?)

ข่าวการปรับหลักสูตรของอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ชวนให้คิดถึงอนาคตของการเรียนการสอนสายมนุษยศาสตร์ เมื่อตลาดแรงงานเรียกร้องทักษะสำหรับการทำงานจริง จนมีการลดความสำคัญวิชาพื้นฐานอันเป็นการฝึกฝนการวิเคราะห์วิพากษ์เพื่อทำความเข้าใจโลกอันซับซ้อน

เสียงเล็กๆ จากประชาคมอักษร

20 Jul 2023

Social Issues

5 Jan 2023

คู่มือ ‘ขายวิญญาณ’ เพื่อตำแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลัย

สมชาย ปรีชาศิลปกุล เขียนถึง 4 ประเด็นที่พึงตระหนักของผู้ขอตำแหน่งวิชาการ จากประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันการศึกษา

สมชาย ปรีชาศิลปกุล

5 Jan 2023