fbpx

โรงเรียนอนาคต (School of Tomorrow) : “ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง”

เปิดรับสมัคร :: โรงเรียนอนาคต (School of Tomorrow) :: “ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง” ::

โรงเรียนอนาคต (School of Tomorrow) ประสบการณ์เรียนรู้แนวใหม่ เพื่อร่วมปลูกอนาคตสังคมไทย ขอเชิญชวนนักเรียน-นักศึกษา ทุกโรงเรียน ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถึงระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 (อายุ 17-23 ปี) สมัครเข้าร่วม “โรงเรียนอนาคต” รุ่นแรก ภายใต้หัวข้อ “ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ 8-22 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เรียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

……….

1. “โรงเรียนอนาคต” คืออะไร

“โรงเรียนอนาคต” มีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ สำหรับพัฒนาศักยภาพของผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่จำเป็นสำหรับการรู้เท่าทันและรับมือกับความท้าทายในโลกยุคใหม่

“โรงเรียนอนาคต” จะผสมผสานนักเรียนและนักศึกษาที่มีความคิดและผลงานที่โดดเด่นในวงการต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างหลากหลาย ทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ ธุรกิจ การออกแบบสร้างสรรค์ สื่อสารมวลชน ศิลปะการแสดงและวัฒนธรรม คอมพิวเตอร์ ดนตรี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเคลื่อนไหวทางสังคม เป็นต้น โดยสร้างบรรยากาศแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเรียนรู้ระหว่างกันและส่งพลังเติมเต็มศักยภาพซึ่งกันและกันได้เต็มที่

……….

2. การเรียนรู้ใน “โรงเรียนอนาคต”

ธีมหลักของการเรียนรู้ใน “โรงเรียนอนาคต” ปีแรก คือ ความท้าทายของสังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง (Thai Challenges in the Changing World) โดยมุ่งสำรวจสถานะและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติด้านเศรษฐกิจ การเมืองวัฒนธรรม อุดมการณ์ และเทคโนโลยี ผ่านปรากฏการณ์สำคัญของยุคสมัย และเชื่อมโยงให้เห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสำคัญในโลกต่อสังคมไทย

รูปแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย

(1) วงแลกเปลี่ยนถกเถียง (Discussion)

เป็นการเรียนรู้องค์ความรู้ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่างๆ ผ่านการแลกเปลี่ยนถกเถียงกับวิทยากรที่ทำงานความรู้ในเรื่องนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างหัวข้อ เช่น

• ระเบียบโลกใหม่ (ในโลกไร้ระเบียบ?) (New World (dis)Order)
• ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ (New Social Movement)
• ความท้าทายใหม่ในโลกทุนนิยม (New Challenges to Capitalism)
• Cosmopolitanism
• ความยั่งยืนและระบบนิเวศ (Sustainability and Ecosystem)
• ความยุติธรรม (Justice)
• การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Transformation)
• เพศสภาพ (Gender)

(2) วงปฏิบัติการ (Workshop)

เป็นการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การดูแลจากมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ตรงอย่างโชกโชน

ตัวอย่างหัวข้อ เช่น

• การคิดวิพากษ์ (Critical Thinking)
• ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ (Creativity and Design)
• การเขียนอย่างสร้างสรรค์ (Creative Writing)
• ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
• การถ่ายทำภาพยนตร์สารคดี (Documentary Making)
• ศิลปะการแสดง (Performing Art)
• การรณรงค์สื่อสารทางสังคม (Social Campaigning)
• การทดลองเชิงพฤติกรรม (Behavioral Experiment)
• การพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)

(3) วงเสวนา (Seminar)

เป็นการเรียนรู้เรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในโลกต่อสังคมไทย การรับมือและการปรับตัวของสังคมไทย ในมิติต่างๆ ผ่านวงเสวนา ซึ่งประกอบด้วยวิทยากรหลากหลายวงการมาร่วมแลกเปลี่ยนถกเถียงกัน

ตัวอย่างหัวข้อ เช่น

• อนาคตการเมืองไทย (The Future of Thai Politics)
• อนาคตเศรษฐกิจไทย (The Future of Thai Economy)
• อนาคตการเมืองภาคประชาชนไทย (The Future of Thai Social Movement)

(4) วงสนทนา (Dinner Talk)

เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรที่น่าสนใจในวงการต่างๆ เช่นสื่อมวลชน นักธุรกิจ เอ็นจีโอ ผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ ผ่านการพูดคุยสนทนากันแบบกึ่งทางการในช่วงรับประทานอาหารเย็นของทุกวัน

(5) วงเดินทาง (Trip)

เป็นการเรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงานในพื้นที่จริง ตัวอย่างหัวข้อ เช่น

• เทคโนโลยี นวัตกรรม และผู้ประกอบการยุคใหม่ (Technology, Innovation and New Entrepreneurship)
• เส้นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Historical and Cultural Journey)

……….

3. วิทยากร

กตัญญู สว่างศรี | เกรียงไกร วชิรธรรมพร | จันจิรา สมบัติพูนศิริ | ณฐพล บุญประกอบ | ธานี ชัยวัฒน์ | นำชัย ชีววิวรรธน์ | บรรยง พงษ์พานิช | ปกป้อง จันวิทย์ | ประจักษ์ ก้องกีรติ | พฤหัส พหลกุลบุตร | วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง | วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ | วีรพร นิติประภา |สมชาย ปรีชาศิลปกุล | สมบัติ บุญงามอนงค์ | สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ | สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ | สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ | สฤณี อาชวานันทกุล | Kevin Kühnert | Stine Klapper | B-floor | Eyedropper Fill | ฯลฯ |

……….

4. การรับสมัคร

• คุณสมบัติผู้สมัคร

(1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 (อายุประมาณ 17-23 ปี) ทุกโรงเรียน ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

(2) ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนได้ทุกวันตลอดหลักสูตร (สองสัปดาห์เต็ม) โดยพักอาศัยร่วมกันในที่พักที่โครงการจัดหาให้ (โรงแรมใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)

(3) มีความรับผิดชอบในการส่งผลงานเดี่ยวและผลงานกลุ่มตามที่โครงการกำหนด

• กระบวนการรับสมัคร

สำหรับช่องทางการเปิดรับสมัครทั่วประเทศ ให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโดย

(1) ส่งผลงานในรูปแบบใดก็ได้ (บทความ | หนังสั้น | สิ่งประดิษฐ์ | งานออกแบบ | ฯลฯ) ที่สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับภาพอนาคตที่ควรจะเป็นของประเทศไทย

(2) ข้อเขียน (หรือสื่ออื่น) ที่เล่าเหตุผลที่อยากเข้าร่วมโรงเรียนอนาคต และการวางบทบาทของตัวผู้สมัครในการมีส่วนร่วมสร้างอนาคตที่ตัวเองอยากให้เป็นในสังคมไทย

(3) ประวัติส่วนตัวและผลงานในอดีต

(4) เบอร์โทรศัพท์และอีเมลสำหรับติดต่อกลับ (กรณีได้รับคัดเลือก)

• จำนวนผู้เข้าร่วม

ประมาณ 32-40 คน

• กำหนดการรับสมัครและประกาศผล

รับสมัครวันที่ 15-31 พฤษภาคม 2561 ทางอีเมล [email protected]

ประกาศผลภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 (แจ้งผลทางอีเมล ทั้งผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ที่อยู่ในบัญชีเพิ่มเติมกรณีมีผู้สละสิทธิ์)

……….

5. ผลงานจากผู้เข้าร่วม “โรงเรียนอนาคต”

หลังสิ้นสุดการเรียน ผู้เข้าร่วม “โรงเรียนอนาคต” ต้องนำส่งผลงาน 2 ชิ้น

(1) ผลงานกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยจัดทำข้อเสนอการสร้างอนาคตประเทศไทยในหัวข้อเฉพาะที่เลือก และนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมโครงการในตอนท้ายโครงการ

(2) ผลงานเดี่ยว โดยสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใดก็ได้ ในหัวข้อใดก็ได้ ภายใต้ธีมของโครงการ ภายในเวลา 2 เดือนหลังจากสิ้นสุดโครงการ (ภายในเดือนกันยายน 2561) ทั้งนี้ โครงการจะจัดให้มีการแสดงผลงานต่อสาธารณะต่อไป (ภายในสิ้นปี 2561)

……….

6. ช่วงเวลาเปิดเรียน

วันที่ 8-22 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมตลอดระยะเวลาดังกล่าว โดยพักอาศัยร่วมกันในที่พักที่โครงการจัดหาให้

……….

7. เครือข่ายผู้สร้างสรรค์ “โรงเรียนแห่งอนาคต”

“โรงเรียนแห่งอนาคต” เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, บริษัท ดิวันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด, ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ปรึกษา : พิภพ อุดร Stine Klapper

ผู้อำนวยการ “โรงเรียนอนาคต” : ปกป้อง จันวิทย์ ประจักษ์ ก้องกีรติ

หัวหน้าทีมอำนวยการเรียนรู้ : พฤหัส พหลกุลบุตร

วิทยากรกระบวนการ : พฤหัส พหลกุลบุตร ฐิตินบ โกมลนิมิ ธวัช มณีผ่อง ศิริพร ฉายเพ็ชร

ผู้ประสานงาน : ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

……….

 

 

MOST READ

Social Issues

27 Aug 2018

เส้นทางที่เลือกไม่ได้ ของ ‘ผู้ชายขายตัว’

วรุตม์ พงศ์พิพัฒน์ พาไปสำรวจโลกของ ‘ผู้ชายขายบริการ’ ในย่านสีลมและพื้นที่ใกล้เคียง เปิดปูมหลังชีวิตของพนักงานบริการในร้านนวด ร้านคาราโอเกะ ไปจนถึงบาร์อะโกโก้ พร้อมตีแผ่แง่มุมลับๆ ที่ยากจะเข้าถึง

กองบรรณาธิการ

27 Aug 2018

Social Issues

21 Nov 2018

เมื่อโรคซึมเศร้าทำให้อยากจากไป

เรื่องราวการรับมือกับความคิด ‘อยากตาย’ ผ่านประสบการณ์ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า คนเคียงข้าง และบทความจากจิตแพทย์

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

21 Nov 2018

Social Issues

22 Oct 2018

มิตรภาพยืนยาว แค้นคิดสั้น

จากชาวแก๊งค์สู่คู่อาฆาต ก่อนความแค้นมลายหายกลายเป็นมิตรภาพ คนหนุ่มเลือดร้อนผ่านอดีตระทมมาแบบไหน ‘บ้านกาญจนาฯ’ เปลี่ยนประตูที่เข้าใกล้ความตายให้เป็นประตูสู่ชีวิตที่ดีกว่าได้อย่างไร

ธิติ มีแต้ม

22 Oct 2018

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save