fbpx

ปฏิรูปการเรียนการสอนนิติศาสตร์ สร้างนักกฎหมายไทยในโลกสมัยใหม่

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ระบบยุติธรรมของไทยถูกตั้งคำถามจากสังคมว่าเป็นกระบวนการหลักที่ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นประชาธิปไตยและก้าวหน้าได้หรือไม่  และจะสร้างหลักนิติธรรมให้เกิดขึ้นได้จริงเพียงไร

หัวใจสำคัญในการสร้างหลักนิติธรรมให้ลงหลักปักฐานในสังคมไทยและการปฏิรูประบบยุติธรรมไทยให้ยุติธรรมคือ การยกเครื่องการเรียนการสอนนิติศาสตร์ใหม่ ทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยและในระดับเนติบัณฑิต รวมถึงการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย

อะไรคือข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์ของไทย?

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ 101 ชวนคุณสำรวจแนวทางการปฏิรูประบบการเรียนการสอนนิติศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษานิติศาสตร์ระดับสากล ตั้งคำถามกับระบบการเรียนนิติศาสตร์ของไทยใน ‘โลกเก่า’ ที่มุ่งเตรียมความพร้อมให้นิสิตนักศึกษาสู่วิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งโดยเฉพาะ สู่การปฏิรูปกระบวนการสร้างนักกฎหมายให้เหมาะสมกับ ‘โลกใหม่’ เท่าทันและรอบด้านต่อระบบนิเวศของกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

101 One-On-One EP.254 : เปลี่ยนนิติศาสตร์ เปลี่ยนระบบยุติธรรมไทย กับ สุรพล นิติไกรพจน์

101 ชวน ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ว่าที่นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ มาแลกเปลี่ยนถกเถียงเรื่องแนวทางสร้างนักกฎหมายไทยให้พร้อมรับมือโลกใหม่และตอบโจทย์แห่งอนาคตของสังคมไทย

ดำเนินรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ 101 Public Forum : ปฏิรูปการเรียนการสอนนิติศาสตร์สร้างนักกฎหมายไทยในโลกสมัยใหม่

101 ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเวทีสาธารณะชวนนักกฎหมายจากกระบวนการยุติธรรม แวดวงวิชาการ ภาครัฐและภาคประชาชน พูดคุยถึงแนวทางการปฏิรูประบบการเรียนการสอนนิติศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษานิติศาสตร์ระดับสากล ตั้งคำถามกับระบบการเรียนนิติศาสตร์ของไทยใน ‘โลกเก่า’ ที่มุ่งเตรียมความพร้อมให้นิสิตนักศึกษาสู่วิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งโดยเฉพาะ สู่การปฏิรูปกระบวนการสร้างนักกฎหมายให้เหมาะสมกับ ‘โลกใหม่’ เท่าทันและรอบด้านต่อระบบนิเวศของกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

ร่วมพูดคุยโดย

 • สรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกาและโฆษกศาลยุติธรรม
 • พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
 • เพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ดำเนินรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

บทสัมภาษณ์ : ‘เมื่อโลกปรับ นิติศาสตร์ไทยจึงต้องเปลี่ยน’ มองหนทางปฏิรูประบบยุติธรรมไทย กับ สุรพล นิติไกรพจน์

101 สนทนากับ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ว่าที่นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ มาแลกเปลี่ยนถกเถียงเรื่องข้อเสนอปฏิรูปการเรียนการสอนนิติศาสตร์ไทย และแนวทางการสร้างนักกฎหมายพันธุ์ใหม่เพื่อตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

บทความ : รื้อการเรียนการสอนนิติศาสตร์ไทย เปลี่ยน ‘นักกฎหมายใบ้’ ให้เป็น ‘ผู้พิทักษ์สิทธิประชาชน’

มุนินทร์ พงศาปาน ชวนคิดถึงวิธีการ ‘รื้อ’ ระบบการศึกษากฎหมายไทยทั้งในระบบอุดมศึกษาและในทางวิชาชีพ เพื่อไม่ให้นักกฎหมายเป็น ‘ตู้ฎีกาเคลื่อนที่’

บทความ : ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติเบื้องต้น: ถอดรื้อการเรียนกฎหมายแบบ ‘เนติบัณฑิตไทย’

สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขียนถึง ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์ ในส่วนโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีและการศึกษาอบรมกฎหมายชั้นเนติบัณฑิต เพื่อผลิตนักกฎหมายให้เป็นผู้พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้อย่างแท้จริง

บทความ : รื้อกระบวนการผลิตนักกฎหมาย – จุดตั้งต้นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

101 เก็บประเด็นจาก ‘101 Public Forum : ปฏิรูปการเรียนการสอนนิติศาสตร์สร้างนักกฎหมายไทยในโลกสมัยใหม่’ ที่ชวนคนหลากหลายแวดวงพูดคุยถึงแนวทางการปฏิรูประบบการเรียนการสอนนิติศาสตร์ เพื่อสร้างนักกฎหมายสำหรับ ‘โลกใหม่’

บทความ : “ต้องออกไปนอกอาณาจักรกฎหมาย” เมื่อสังคมไม่ได้ต้องการแค่นักท่องฎีกา

101 รวบรวมความเห็นจากมุมมองสิทธิมนุษยชน เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และมานุษยวิทยา ในการรับฟังความเห็นของคณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เห็นข้อเสนอการปฏิรูปการเรียนการสอนนิติศาสตร์ที่หลากหลาย

บทความ : ต้องสร้างนักกฎหมายที่รู้รอบ-กล้าหาญทางจริยธรรม: มองปัญหานิติศาสตร์จากคนกระบวนการยุติธรรม

101 ชวนอ่านความเห็นการปฏิรูปนิติศาสตร์จากมุมมองของคนในกระบวนการยุติธรรม เช่น กฤษฎีกา อัยการ ผู้พิพากษา ตำรวจ และทหาร ในการรับฟังความเห็นของคณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ

บทความ : “เพราะนักกฎหมายต้องเข้าใจบริบทของสังคม” อ่าน 6 ข้อเสนอปฏิรูปนิติศาสตร์ไทยให้ก้าวไกลทันโลก

101 ชวนรับฟังข้อเสนอปฏิรูปนิติศาสตร์จากคนหลายแวดวง เพื่อหาทางนำไปสู่การสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ใช่แค่กระบวนการ แต่เป็นสิ่งที่มอบความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง

ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ คณะอนุกรรมการสภานิติศาสตร์แห่งชาติ

คณะอนุกรรมการสภานิติศาสตร์แห่งชาติที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย เสนอแนะหลักสูตรการศึกษานิติศาสตร์ระดับปริญญาตรีที่เป็นมาตรฐาน เสนอแนะแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการ

คณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติได้จัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเรียนการสอนนิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา การฝึกอบรมในทางปฏิบัติในระดับเนติบัณฑิต ซึ่งเป็นข้อเสนอเบื้องต้นสำหรับใช้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพนิติศาสตร์ในสาขาต่างๆ อาจารย์และนักศึกษานิติศาสตร์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยภายหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างครบถ้วนและรอบด้าน คณะอนุกรรมการสภานิติศาสตร์แห่งชาติ จะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติต่อไป

รายละเอียดเนื้อหาข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ ดาวน์โหลดได้ ที่นี่

กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 : ผู้บริหารคณะ หลักสูตรนิติศาสตร์

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30-12.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: ศ.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ
 • นำเสนอปัญหานิติศาสตร์ไทย: รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นำเสนอข้อเสนอคณะอนุกรรมการ: ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 : อาจารย์นิติศาสตร์

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์ อนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ
 • นำเสนอปัญหานิติศาสตร์และข้อเสนอคณะอนุกรรมการ: ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • นำการวิพากษ์:
  • ศ.ดร.คณิต ณ นคร อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ผศ.ดร. ประพันธ์ ขำอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 : ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม อัยการ

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: ศ.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ
 • นำเสนอปัญหานิติศาสตร์ไทย: รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นำเสนอข้อเสนอคณะอนุกรรมการ: ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นำการวิพากษ์: ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 : นักศึกษานิติศาสตร์

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
 • นำเสนอปัญหานิติศาสตร์ไทย: ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นำเสนอข้อเสนอคณะอนุกรรมการ: ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 : ตุลาการศาลปกครอง เจ้าพนักงานคดีปกครอง

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์ อนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ
 • นำเสนอข้อเสนอคณะอนุกรรมการ: อ.ดวงฤทัย บุญญาเสถียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นำการวิพากษ์: รศ.ดร.วิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด
 • ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดวงฤทัย บุญญาเสถียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 6 : ทนายความในสํานักงานกฎหมาย (law firms)

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 09.30-12.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: เพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย ปตท.
 • นำเสนอปัญหานิติศาสตร์ไทย: รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นำเสนอข้อเสนอคณะอนุกรรมการ: ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กล่าวปิด: ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 7-8 : ทนายความทั่วไป ทนายความอิสระ NGOs

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: เพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย ปตท.
 • นำเสนอปัญหานิติศาสตร์ไทย: รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นำเสนอข้อเสนอคณะอนุกรรมการ: ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กล่าวปิด: ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 9 : กลุ่มธุรกิจและสมาคมธุรกิจ

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
 • นำเสนอปัญหานิติศาสตร์และข้อเสนอคณะอนุกรรมการ: ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • นำการวิพากษ์:
  • ชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้ก่อตั้งสำนักงานทนายความ ชัยวัธ-บัณฑูรย์
  • ดร.พีรภัทร ฝอยทอง ที่ปรึกษากฎหมายสถาบันการเงินและธุรกิจประกันภัย
 • ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 10 : ประชาชนทั่วไป

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-12.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์ อนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ
 • ร่วมเสวนา นำเสนอความเห็น: รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์และหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ร่วมเสวนา:
  • พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
  • เอกชัย อิสระทะ นักพัฒนาเอกชน
  • กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได
 • ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 11 : นักวิชาการในศาสตร์อื่น

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
 • ให้ความเห็นและแสดงทัศนะ: ผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ร่วมเสวนา:
  • ดร.เดชรัต สุขกำเนิด นักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์
  • ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  • รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ อาจารย์ประจำสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ดำเนินรายการ ช่วงที่ 1: อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ปฏิบัติการแทนคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ดำเนินรายการ ช่วงที่ 2: ผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 12 : นิติกรในหน่วยงานภาครัฐ-องค์กรอิสระ

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-12.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
 • นำเสนอปัญหาการศึกษาวิชานิติศาสตร์: ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ อดีตผู้พิพากษา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • นำเสนอปัญหานิติศาสตร์ไทยและข้อเสนอคณะอนุกรรมการ: ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นำการวิพากษ์:
  • ผศ.ดร.ธานี วรภัทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • อ.นิดาวรรณ เพราะสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • กล่าวปิด: ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ อดีตผู้พิพากษา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผู้ดำเนินรายการ: เขมมิกา ศรีร้อยคำ มหาวิทยาลัยรังสิต

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 13 : พนักงานสอบสวน ตํารวจ

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-12.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: ศ.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ
 • นำเสนอปัญหานิติศาสตร์ไทย: รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นำเสนอข้อเสนอคณะอนุกรรมการ: ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้ดำเนินรายการ ช่วงที่ 1: ผศ. อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ร่วมเสวนาและให้ความเห็น:
  • รศ. พ.ต.อ. นนท์วินิจ เจริญนวชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • พ.ต.อ. ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้บังคับการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • พ.ต.อ.ดร.เทิดสยาม บุญยะเสนา ผู้กำกับการ (สอบสวน) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5
  • พ.ต.อ. หญิง พวงผกา มุ่งดี อาจารย์ (สบ 4) ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
 • ผู้ดำเนินรายการ ช่วงที่ 2: ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 14 : นายทหารพระธรรมนูญ

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิดและนำเสนอข้อเสนอ: ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ร่วมเสวนาและให้ความเห็น: พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ
 • กล่าวปิด: ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดวงฤทัย บุญญาเสถียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

MOST READ

Spotlights

14 Aug 2018

เปิดตา ‘ตีหม้อ’ – สำรวจตลาดโสเภณีคลองหลอด

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย พาไปสำรวจ ‘คลองหลอด’ แหล่งค้าประเวณีใจกลางย่านเมืองเก่า เปิดปูมหลังชีวิตหญิงค้าบริการ พร้อมตีแผ่แง่มุมเทาๆ ของอาชีพนี้ที่ถูกซุกไว้ใต้พรมมาเนิ่นนาน

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

14 Aug 2018

Social Issues

9 Oct 2023

เด็กจุฬาฯ รวยกว่าคนทั้งประเทศจริงไหม?

ร่วมหาคำตอบจากคำพูดที่ว่า “เด็กจุฬาฯ เป็นเด็กบ้านรวย” ผ่านแบบสำรวจฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และความเหลื่อมล้ำ ในนิสิตจุฬาฯ ปี 1 ปีการศึกษา 2566

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

9 Oct 2023

Social Issues

5 Jan 2023

คู่มือ ‘ขายวิญญาณ’ เพื่อตำแหน่งวิชาการในมหาวิทยาลัย

สมชาย ปรีชาศิลปกุล เขียนถึง 4 ประเด็นที่พึงตระหนักของผู้ขอตำแหน่งวิชาการ จากประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันการศึกษา

สมชาย ปรีชาศิลปกุล

5 Jan 2023

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save