fbpx

ปฏิรูปการเรียนการสอนนิติศาสตร์ สร้างนักกฎหมายไทยในโลกสมัยใหม่

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ระบบยุติธรรมของไทยถูกตั้งคำถามจากสังคมว่าเป็นกระบวนการหลักที่ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นประชาธิปไตยและก้าวหน้าได้หรือไม่  และจะสร้างหลักนิติธรรมให้เกิดขึ้นได้จริงเพียงไร

หัวใจสำคัญในการสร้างหลักนิติธรรมให้ลงหลักปักฐานในสังคมไทยและการปฏิรูประบบยุติธรรมไทยให้ยุติธรรมคือ การยกเครื่องการเรียนการสอนนิติศาสตร์ใหม่ ทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยและในระดับเนติบัณฑิต รวมถึงการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย

อะไรคือข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์ของไทย?

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ 101 ชวนคุณสำรวจแนวทางการปฏิรูประบบการเรียนการสอนนิติศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษานิติศาสตร์ระดับสากล ตั้งคำถามกับระบบการเรียนนิติศาสตร์ของไทยใน ‘โลกเก่า’ ที่มุ่งเตรียมความพร้อมให้นิสิตนักศึกษาสู่วิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งโดยเฉพาะ สู่การปฏิรูปกระบวนการสร้างนักกฎหมายให้เหมาะสมกับ ‘โลกใหม่’ เท่าทันและรอบด้านต่อระบบนิเวศของกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

101 One-On-One EP.254 : เปลี่ยนนิติศาสตร์ เปลี่ยนระบบยุติธรรมไทย กับ สุรพล นิติไกรพจน์

101 ชวน ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ว่าที่นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ มาแลกเปลี่ยนถกเถียงเรื่องแนวทางสร้างนักกฎหมายไทยให้พร้อมรับมือโลกใหม่และตอบโจทย์แห่งอนาคตของสังคมไทย

ดำเนินรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ 101 Public Forum : ปฏิรูปการเรียนการสอนนิติศาสตร์สร้างนักกฎหมายไทยในโลกสมัยใหม่

101 ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเวทีสาธารณะชวนนักกฎหมายจากกระบวนการยุติธรรม แวดวงวิชาการ ภาครัฐและภาคประชาชน พูดคุยถึงแนวทางการปฏิรูประบบการเรียนการสอนนิติศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษานิติศาสตร์ระดับสากล ตั้งคำถามกับระบบการเรียนนิติศาสตร์ของไทยใน ‘โลกเก่า’ ที่มุ่งเตรียมความพร้อมให้นิสิตนักศึกษาสู่วิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งโดยเฉพาะ สู่การปฏิรูปกระบวนการสร้างนักกฎหมายให้เหมาะสมกับ ‘โลกใหม่’ เท่าทันและรอบด้านต่อระบบนิเวศของกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

ร่วมพูดคุยโดย

 • สรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกาและโฆษกศาลยุติธรรม
 • พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
 • เพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ดำเนินรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

บทสัมภาษณ์ : ‘เมื่อโลกปรับ นิติศาสตร์ไทยจึงต้องเปลี่ยน’ มองหนทางปฏิรูประบบยุติธรรมไทย กับ สุรพล นิติไกรพจน์

101 สนทนากับ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ว่าที่นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ มาแลกเปลี่ยนถกเถียงเรื่องข้อเสนอปฏิรูปการเรียนการสอนนิติศาสตร์ไทย และแนวทางการสร้างนักกฎหมายพันธุ์ใหม่เพื่อตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

บทความ : รื้อการเรียนการสอนนิติศาสตร์ไทย เปลี่ยน ‘นักกฎหมายใบ้’ ให้เป็น ‘ผู้พิทักษ์สิทธิประชาชน’

มุนินทร์ พงศาปาน ชวนคิดถึงวิธีการ ‘รื้อ’ ระบบการศึกษากฎหมายไทยทั้งในระบบอุดมศึกษาและในทางวิชาชีพ เพื่อไม่ให้นักกฎหมายเป็น ‘ตู้ฎีกาเคลื่อนที่’

บทความ : ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติเบื้องต้น: ถอดรื้อการเรียนกฎหมายแบบ ‘เนติบัณฑิตไทย’

สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขียนถึง ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์ ในส่วนโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีและการศึกษาอบรมกฎหมายชั้นเนติบัณฑิต เพื่อผลิตนักกฎหมายให้เป็นผู้พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้อย่างแท้จริง

บทความ : รื้อกระบวนการผลิตนักกฎหมาย – จุดตั้งต้นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

101 เก็บประเด็นจาก ‘101 Public Forum : ปฏิรูปการเรียนการสอนนิติศาสตร์สร้างนักกฎหมายไทยในโลกสมัยใหม่’ ที่ชวนคนหลากหลายแวดวงพูดคุยถึงแนวทางการปฏิรูประบบการเรียนการสอนนิติศาสตร์ เพื่อสร้างนักกฎหมายสำหรับ ‘โลกใหม่’

บทความ : “ต้องออกไปนอกอาณาจักรกฎหมาย” เมื่อสังคมไม่ได้ต้องการแค่นักท่องฎีกา

101 รวบรวมความเห็นจากมุมมองสิทธิมนุษยชน เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และมานุษยวิทยา ในการรับฟังความเห็นของคณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เห็นข้อเสนอการปฏิรูปการเรียนการสอนนิติศาสตร์ที่หลากหลาย

บทความ : ต้องสร้างนักกฎหมายที่รู้รอบ-กล้าหาญทางจริยธรรม: มองปัญหานิติศาสตร์จากคนกระบวนการยุติธรรม

101 ชวนอ่านความเห็นการปฏิรูปนิติศาสตร์จากมุมมองของคนในกระบวนการยุติธรรม เช่น กฤษฎีกา อัยการ ผู้พิพากษา ตำรวจ และทหาร ในการรับฟังความเห็นของคณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ

บทความ : “เพราะนักกฎหมายต้องเข้าใจบริบทของสังคม” อ่าน 6 ข้อเสนอปฏิรูปนิติศาสตร์ไทยให้ก้าวไกลทันโลก

101 ชวนรับฟังข้อเสนอปฏิรูปนิติศาสตร์จากคนหลายแวดวง เพื่อหาทางนำไปสู่การสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ใช่แค่กระบวนการ แต่เป็นสิ่งที่มอบความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง

ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ คณะอนุกรรมการสภานิติศาสตร์แห่งชาติ

คณะอนุกรรมการสภานิติศาสตร์แห่งชาติที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการอุดมศึกษา มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย เสนอแนะหลักสูตรการศึกษานิติศาสตร์ระดับปริญญาตรีที่เป็นมาตรฐาน เสนอแนะแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการ

คณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติได้จัดทำข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเรียนการสอนนิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา การฝึกอบรมในทางปฏิบัติในระดับเนติบัณฑิต ซึ่งเป็นข้อเสนอเบื้องต้นสำหรับใช้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพนิติศาสตร์ในสาขาต่างๆ อาจารย์และนักศึกษานิติศาสตร์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยภายหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างครบถ้วนและรอบด้าน คณะอนุกรรมการสภานิติศาสตร์แห่งชาติ จะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติต่อไป

รายละเอียดเนื้อหาข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ ดาวน์โหลดได้ ที่นี่

กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 : ผู้บริหารคณะ หลักสูตรนิติศาสตร์

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30-12.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: ศ.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ
 • นำเสนอปัญหานิติศาสตร์ไทย: รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นำเสนอข้อเสนอคณะอนุกรรมการ: ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 : อาจารย์นิติศาสตร์

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์ อนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ
 • นำเสนอปัญหานิติศาสตร์และข้อเสนอคณะอนุกรรมการ: ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • นำการวิพากษ์:
  • ศ.ดร.คณิต ณ นคร อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ผศ.ดร. ประพันธ์ ขำอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 : ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม อัยการ

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: ศ.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ
 • นำเสนอปัญหานิติศาสตร์ไทย: รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นำเสนอข้อเสนอคณะอนุกรรมการ: ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นำการวิพากษ์: ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 : นักศึกษานิติศาสตร์

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
 • นำเสนอปัญหานิติศาสตร์ไทย: ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นำเสนอข้อเสนอคณะอนุกรรมการ: ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 : ตุลาการศาลปกครอง เจ้าพนักงานคดีปกครอง

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์ อนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ
 • นำเสนอข้อเสนอคณะอนุกรรมการ: อ.ดวงฤทัย บุญญาเสถียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • นำการวิพากษ์: รศ.ดร.วิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด
 • ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดวงฤทัย บุญญาเสถียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 6 : ทนายความในสํานักงานกฎหมาย (law firms)

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 09.30-12.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: เพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย ปตท.
 • นำเสนอปัญหานิติศาสตร์ไทย: รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นำเสนอข้อเสนอคณะอนุกรรมการ: ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กล่าวปิด: ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 7-8 : ทนายความทั่วไป ทนายความอิสระ NGOs

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: เพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกฎหมาย ปตท.
 • นำเสนอปัญหานิติศาสตร์ไทย: รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นำเสนอข้อเสนอคณะอนุกรรมการ: ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • กล่าวปิด: ศ.ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 9 : กลุ่มธุรกิจและสมาคมธุรกิจ

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
 • นำเสนอปัญหานิติศาสตร์และข้อเสนอคณะอนุกรรมการ: ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • นำการวิพากษ์:
  • ชัยวัธ มะระพฤกษ์วรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้ก่อตั้งสำนักงานทนายความ ชัยวัธ-บัณฑูรย์
  • ดร.พีรภัทร ฝอยทอง ที่ปรึกษากฎหมายสถาบันการเงินและธุรกิจประกันภัย
 • ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 10 : ประชาชนทั่วไป

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-12.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: รศ.สุดา วิศรุตพิชญ์ อนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ
 • ร่วมเสวนา นำเสนอความเห็น: รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์และหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ร่วมเสวนา:
  • พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
  • เอกชัย อิสระทะ นักพัฒนาเอกชน
  • กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได
 • ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 11 : นักวิชาการในศาสตร์อื่น

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
 • ให้ความเห็นและแสดงทัศนะ: ผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ร่วมเสวนา:
  • ดร.เดชรัต สุขกำเนิด นักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์
  • ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  • รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ อาจารย์ประจำสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ดำเนินรายการ ช่วงที่ 1: อ.ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ปฏิบัติการแทนคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้ดำเนินรายการ ช่วงที่ 2: ผศ.ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 12 : นิติกรในหน่วยงานภาครัฐ-องค์กรอิสระ

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-12.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
 • นำเสนอปัญหาการศึกษาวิชานิติศาสตร์: ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ อดีตผู้พิพากษา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • นำเสนอปัญหานิติศาสตร์ไทยและข้อเสนอคณะอนุกรรมการ: ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • นำการวิพากษ์:
  • ผศ.ดร.ธานี วรภัทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • อ.นิดาวรรณ เพราะสุนทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • กล่าวปิด: ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ อดีตผู้พิพากษา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผู้ดำเนินรายการ: เขมมิกา ศรีร้อยคำ มหาวิทยาลัยรังสิต

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 13 : พนักงานสอบสวน ตํารวจ

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30-12.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิด: ศ.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติ
 • นำเสนอปัญหานิติศาสตร์ไทย: รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นำเสนอข้อเสนอคณะอนุกรรมการ: ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้ดำเนินรายการ ช่วงที่ 1: ผศ. อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ร่วมเสวนาและให้ความเห็น:
  • รศ. พ.ต.อ. นนท์วินิจ เจริญนวชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • พ.ต.อ. ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้บังคับการสถาบันส่งเสริมงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • พ.ต.อ.ดร.เทิดสยาม บุญยะเสนา ผู้กำกับการ (สอบสวน) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5
  • พ.ต.อ. หญิง พวงผกา มุ่งดี อาจารย์ (สบ 4) ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
 • ผู้ดำเนินรายการ ช่วงที่ 2: ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 14 : นายทหารพระธรรมนูญ

เจ้าภาพจัดกิจกรรมโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

 • ประธานกล่าวเปิดและนำเสนอข้อเสนอ: ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ร่วมเสวนาและให้ความเห็น: พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ
 • กล่าวปิด: ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดวงฤทัย บุญญาเสถียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

MOST READ

Spotlights

14 Aug 2018

เปิดตา ‘ตีหม้อ’ – สำรวจตลาดโสเภณีคลองหลอด

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย พาไปสำรวจ ‘คลองหลอด’ แหล่งค้าประเวณีใจกลางย่านเมืองเก่า เปิดปูมหลังชีวิตหญิงค้าบริการ พร้อมตีแผ่แง่มุมเทาๆ ของอาชีพนี้ที่ถูกซุกไว้ใต้พรมมาเนิ่นนาน

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

14 Aug 2018

Social Issues

27 Aug 2018

เส้นทางที่เลือกไม่ได้ ของ ‘ผู้ชายขายตัว’

วรุตม์ พงศ์พิพัฒน์ พาไปสำรวจโลกของ ‘ผู้ชายขายบริการ’ ในย่านสีลมและพื้นที่ใกล้เคียง เปิดปูมหลังชีวิตของพนักงานบริการในร้านนวด ร้านคาราโอเกะ ไปจนถึงบาร์อะโกโก้ พร้อมตีแผ่แง่มุมลับๆ ที่ยากจะเข้าถึง

กองบรรณาธิการ

27 Aug 2018

Social Issues

21 Nov 2018

เมื่อโรคซึมเศร้าทำให้อยากจากไป

เรื่องราวการรับมือกับความคิด ‘อยากตาย’ ผ่านประสบการณ์ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า คนเคียงข้าง และบทความจากจิตแพทย์

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

21 Nov 2018

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save