ในโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทาย ธุรกิจและผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างไร

แชร์ความคิดและประสบการณ์จากผู้ประกอบที่ผ่านสนามจริง พร้อมถอดบทเรียนจากโลกผ่านสายตาของผู้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30- 15.50 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี (ตึกโรงอาหาร ข้างคณะเศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

……………………

:: กำหนดการ ::

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน

13.30-15.50 น. Digital Dialogue # 2 : Digital entrepreneurship – โลกใหม่ ผู้ประกอบการใหม่

นำสนทนาโดย

– รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– กิตตินันท์ อนุพันธ์ ซีอีโอบริษัท Anywhere 2 go และผู้ก่อตั้ง Claim di

– ไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้ง builk.com

ดำเนินรายการโดย

ดร.สุทธิกรณ์ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษา CONC คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ The101.world

 

Author