World

Europe

ก่อร่างสร้างพันธมิตรใหม่ : รัสเซียกับประชานิยมขวาจัดในการเมืองยุโรป 

จิตติภัทร พูนขำ สำรวจการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับฝ่ายขวาจัดในยุโรป รวมทั้งวิเคราะห์นัยสำคัญของระบบพันธมิตรใหม่นี้ที่มีต่อการเมืองยุโรป

ผิดที่ไว้ใจ? รัสเซียกับสหภาพยุโรปในภูมิรัฐศาสตร์แห่งความหวาดระแวง

จิตติภัทร พูนขำ วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับรัสเซียเพื่อหาคำตอบว่า เหตุใดมหาอำนาจทั้งสองนี้จึงไม่อาจไว้วางใจต่อกันได้ในภูมิศาสตร์การเมืองโลกในปัจจุบัน

EU Disintegration : เมื่อ(สหภาพ)ยุโรปแตกแยก

อะไรคือปัญหาของสหภาพยุโรปในโลกเสรีนิยมใหม่ ทำไมคำอธิบายใหม่ๆ จึงจำเป็นในการเมืองโลกปัจจุบัน

จิตติภัทร พูนขำ วิเคราะห์ ‘ที่มา’ ของความแตกแยกในยุโรป และฉายภาพ ‘ที่ไป’ ของสหภาพยุโรปในอนาคต

การลงคะแนนเสียงเชิงยุทธศาสตร์ : ประสบการณ์ของสหราชอาณาจักร

พลอย ธรรมาภิรานนท์ ตั้งคำถามเรื่องการลงคะแนนเสียงเชิงยุทธศาสตร์ มันคืออะไร มีเหตุมีผลและมีพลังเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งจริงหรือ?

นาซีศึกษา : อ่านอดีต เพื่อเข้าใจปัจจุบัน กับ ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดห้องเรียนนาซีศึกษา สนทนากับ อันโตนีโอ โฉมชา เรื่อง “โฮโลคอสต์” (holocaust) หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว และบทเรียนสำหรับสังคมไทย

รัฐประหาร ณ Luhansk : สันติภาพจากปลายกระบอกปืน สันติภาพไม่สถาพร?  

จิตติภัทร พูนขำ วิเคราะห์การรัฐประหารใน Luhansk เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ในฐานะส่วนหนึ่งของความขัดแย้งแช่แข็งที่เรียกว่า “วิกฤตการณ์ยูเครนภาคตะวันออก” อำนาจจากปลายกระบอกปืนจะสร้างสันติภาพในยูเรเชียได้หรือไม่