Uncategorized

20 ผลงานใหม่ ยอดอ่านสูงสุดของ The101.World เดือนพฤษภาคม 2563

อ่าน 20 ผลงานใหม่ยอดนิยมของ The101.World ในเดือนพฤษภาคม 2563, Spotlight ประจำเดือน ,ผลงาน ‘อ่านใหม่’ ยอดนิยม, รายการ 101 One-on-One ทั้งในรูปแบบ Podcast และ Live สด

วิกฤตแรงงานไทยในยุค COVID-19 : ศุภชัย ศรีสุชาติ

101 สนทนากับ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ว่าด้วยสถานการณ์และทางออกของวิกฤตแรงงานไทยในยุค COVID-19