Spotlights

การปฏิรูประบบภาษี

เปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทยด้วยการปฏิรูปภาษี

เราจะเปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทยด้วยการปฏิรูปภาษี เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการกระจายอำนาจ และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้อย่างไร ธร ปีติดล ในฐานะผู้ประสานงานชุมชนนโยบายด้านการปฏิรูปภาษีมีข้อเสนอมาชวนสังคมถกเถียงต่อ