Spotlights

Bangkok บางคอก

ป้ายหน้าของรถเมล์ไทย สาย 2562 กับ สุเมธ องกิตติกุล

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์ คุยกับ สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) สำรวจเบื้องหลังปัญหาการพัฒนารถเมล์ ทั้งการบริการ และความปลอดภัย ตอบคำถามที่ว่า ทำไมคุณภาพขนส่งสาธารณะเรายังไปไม่ถึงไหน และหากจะวิ่งถึงสุดสายความสำเร็จ ต้องผ่านป้ายไหนบ้าง

อำนาจของสถาปัตยกรรมต่อ ‘คน’ และ ‘เมือง’ : ผศ.ดร.รชพร ชูช่วย

สัมภาษณ์ ผศ.ดร. รชพร ชูช่วย ว่าด้วยออฟฟิศในโลกยุคใหม่ วันหยุดกับวิถีคนเมือง หน้าตาของอาคารในโลกเมื่อ 20 ปีที่แล้วต่างจากตอนนี้อย่างไร พื้นที่สาธารณะหมายถึงอะไร อาคารส่งผลต่อวิถีชีวิตผู้คนอย่างไร และสถาปัตยกรรมที่เราเห็นสะท้อนภาพสังคมแบบใดบ้าง หนึ่งในตอนของ Spotlight ‘บางคอก’