Futurising Thailand: มองไทยในเวทีการแข่งขันระดับโลก ผ่านสายตาสภาพัฒน์ฯ – ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล

101 สนทนากับ ดร.ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อประเมินที่ทางของไทยในเวทีการแข่งขันระดับโลก

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: แก้ไขผู้กระทำผิด ฟื้นฟูชีวิตผู้ถูกกระทำ

กานต์ธีรา ภูริวิกรัย เก็บความจากการประชุมนานาชาติว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ว่าด้วยกรณีศึกษาจากนานาประเทศ

Futurising Thailand “การปรับตัวต้องเริ่มจากการมองเห็นว่า เราอยู่ตรงไหนของการเปลี่ยนแปลง” : ทศพร ศิริสัมพันธ์

101 คุยกับ ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการปรับตัวและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ในยุค 4.0

แก้ปัญหาระบบยุติธรรมไทย ด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

กานต์ธีรา ภูริวิกรัย เก็บความจากการประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ว่าด้วยแนวทางการนำความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาปรับใช้กับสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ

‘ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์’ ทางเลือกในการระงับข้อพิพาทที่ ‘ยุติธรรม’ สำหรับทุกคน

101 เก็บความจาก ‘การประชุมระดับชาติว่าด้วยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (National Symposium on Restorative Justice)’ จัดโดย TIJ และ UNODC ว่าด้วยแนวทางการใช้ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศไทย

‘Open Data’ กับการต่อต้านคอร์รัปชัน : ถอดบทเรียนจากฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ถึงไทย

เก็บความจากงาน “Open Data for Anti-Corruption Workshop” ว่าด้วยการใช้ Open Data ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ถอดบทเรียนจากฟิลิปปินส์ ไต้หวัน พร้อมอัพเดตความคืบหน้าในประเทศไทย

เรื่องเล่าจากผู้ใช้บังคับกฎหมาย : ความท้าทายของการ ‘จับผู้ร้าย’ ในคดีละเมิดเด็ก

เก็บความจากการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ‘มาตรฐานจริยธรรมด้านสิทธิเด็ก และการวิเคราะห์จิตวิทยาสำหรับผู้ใช้บังคับกฎหมาย’ ว่าด้วยความท้าทายของการ ‘จับผู้ร้าย’ ในคดีละเมิดเด็ก

ทำความเข้าใจบาดแผลที่มองไม่เห็น และแนวทางปราบปรามความรุนแรงต่อเด็ก

กานต์ธีรา ภูริวิกรัย เก็บความจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘มาตรฐานจริยธรรมด้านสิทธิเด็ก และการวิเคราะห์จิตวิทยาสำหรับผู้ใช้บังคับกฎหมาย’ แนวทางปราบปรามความรุนแรงต่อเด็กในโลกยุคใหม่

สวัสดิการเพื่อการมีลูกของพนักงานประจำ ‘นอกห้องแอร์’ : ใครร่วงหล่นจากโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม ?

101 พาไปสำรวจพนักงานประจำ ที่ไม่ได้นั่งทำงานในห้องแอร์ ว่าพวกเขามีชีวิตอย่างไรตอนท้อง สวัสดิการโอบอุ้มไว้ครอบคลุมแค่ไหน และมีความคาดหวังอย่างไรกับสวัสดิการรัฐบ้าง

Futurising Thailand : โลกใหม่ เมืองแบบใหม่ พัฒนาเมืองอย่างไรในโลก 4.0

เก็บความจากวงเสวนา ‘Futurising Thailand ครั้งที่ 3 : โลกใหม่ เมืองแบบใหม่ ชีวิตความเป็นอยู่คนไทยในโลก 4.0’ ว่าด้วยเทรนด์การพัฒนาเมืองในโลกยุคใหม่

“เราอยู่ในโลกที่เรียกร้องการคิดใหม่ทั้งหมด” – Justin Wood แห่ง World Economic Forum

สมคิด พุทธศรี สนทนากับ Justin Wood แห่ง World Economic Forum ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 รวมไปถึงเครื่องมือและวิธีคิดใหม่ๆ ในกระบวนการกำหนดนโยบายของประเทศ