Media

101 One-on-One

101 One-on-One ep02 “อ่านเศรษฐกิจการเมืองจีน” กับ อาร์ม ตั้งนิรันดร

:: LIVE :: “อ่านเศรษฐกิจการเมืองจีน” กับ “อาร์ม ตั้งนิรันดร” คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และคอลัมนิสต์ 101 ใน 101 One-on-One | ep02

จันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 สองทุ่มตรง ทาง The101.world ชวนคุย โดย ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการ 101

101 One-on-One ep01 “อ่านการเมืองไทย” กับ ประจักษ์ ก้องกีรติ

:: LIVE :: “อ่านการเมืองไทย” กับ “ประจักษ์ ก้องกีรติ” คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คอลัมนิสต์ 101

รายการ 101 One-on-One | ep01

พุธที่ 16 สิงหาคม 2560 สองทุ่มตรง ทาง The101.world

ชวนคุย โดย ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการ 101