Media

101 in focus

101 In Focus EP.4 : รัฐธรรมนูญใหม่ สัญญาประชาคมใหม่

สำรวจอนาคตการเมืองไทย การออกแบบสัญญาประชาคมใหม่ของสังคมการเมืองไทย ผ่านข้อเสนอว่าด้วยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใหม่ ผ่านบทสัมภาษณ์ใน The101.world

101 in focus EP.3 : จีนบนเส้นทางมหาอำนาจโลก

สำรวจ ‘จีน’ ผ่านผลงานของ The101.world  ว่าด้วยจุดยืนของจีนในภูมิศาสตร์การเมืองโลก สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจในสงครามการค้า และการปรับตัวด้านสื่อและเทคโนโลยีของจีนเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาอำนาจ

101 in focus EP.1 : เปิดผลงานยอดนิยม ก.ค. 62

101 in focus รายการที่จะเก็บไฮไลต์ผลงานเด่นของ The101.world มาเล่าสู่กันฟังทุกสัปดาห์ โดยกองบรรณาธิการ The101.world ประเดิมตอนแรกด้วยผลงานยอดอ่านสูงสุดของ The101.world ในเดือนกรกฎาคม 2562