column name

Thought Starter

ควรรู้รอบในหลายอย่างหรือรู้กระจ่างเพียงอย่างเดียว

คอลัมน์ Thought Starter ประจำเดือนนี้ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล เล่าเรื่องแนวคิดการเรียนรู้แบบ ‘เม่น’ ที่เน้นความเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ง กับแนวคิดการเรียนรู้แบบ ‘จิ้งจอก’ ที่ส่งเสริมให้รอบรู้หลากหลายด้าน ไปจนถึงโมเดลการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

Mental Models อัลกอริทึมแห่งความคิด

ทีปกร วุฒิพิทยามงคล เขียนถึงประโยชน์ของการสะสมวิธีคิดแบบ Mental Models เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มองปัญหาจากเลนส์อันหลากหลายจนได้แก่นแท้แห่งความจริงเพียงหนึ่งเดียว