column name

สัมพัทธ์สัมพันธ์

ของกำนัลกับการเดินทางของความสัมพันธ์ทางสังคม

คอลัมน์ ‘สัมพัทธ์สัมพันธ์’ ตอนแรก ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวัตถุในวงแหวน “คูลา” (Kula) เหตุใด ผู้คนจึงให้ความสำคัญกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนสิ่งของ ที่ดูเหมือนเป็นเพียงเครื่องประดับกระจุกกระจิก ไม่มีประโยชน์ใช้สอย