column name

รื้อถอนแล้วสร้างใหม่

สอบได้ที่เท่าไร

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงวัฒนธรรมการบูชาคนเก่งของการศึกษาไทยที่ชี้วัดด้วยข้อสอบมาตรฐานชุดเดียว จนเด็กทุกคนต้องเรียนเพื่อ ‘พิชิต’ ข้อสอบมาตรฐาน มากกว่าที่จะ ‘เรียนรู้รายทาง’ ตามที่ควรจะเป็น

ข่มขืนนักเรียน บ้านเก่า คนหาย สกาลา ตัดต้นไม้ใหญ่ และตัดผมแหว่ง

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึง ขั้นตอนของระบบราชการที่ทำให้ปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นซ้ำๆ แล้วเลือนหายไป การศึกษาสมัยใหม่จึงจำเป็นต้องฝึกความสามารถละทิ้งของเก่า-ริเริ่มสิ่งใหม่ให้แก่เด็ก

เด็กช้า ตอนที่ 2

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงแหล่งพลังงานของ ‘เด็กช้า’ คือ self-esteem หมายถึงความรักตนเอง ความสามารถที่จะรู้ว่าตนเองทำอะไรได้บ้าง

เด็กช้า ตอนที่ 1

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึง ‘เด็กช้า’ หลายรูปแบบที่จำเป็นต้องได้เจอผู้ใหญ่ที่ทราบเรื่องพัฒนาการเด็ก ครูที่มีความสามารถ รวมถึงแพทย์เฉพาะทางที่อยู่ในระดับขาดแคลน

โรงเรียนพึ่งตนเอง

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงความจำเป็นของการกระจายอำนาจ หากต้องการให้การศึกษาไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงระดับมหภาค

แบบเดิมๆ และแบบเดิมๆ

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ ชี้ชวนให้เห็นความสำคัญของการสร้างทักษะการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ตั้งต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก

วอนขอความร่วมมือ

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ ชวนมองประเด็น ‘การคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม’ ในห้วงเวลาที่เสียงเรียกร้องความรับผิดชอบจากคนยากจนดังระงม จากสถานการณ์โคโรนาไวรัส

เห็นหัวประชาชนก่อน

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาที่เห็นถึงความตั้งใจดีของท้องถิ่น แต่หลายสิบปีผ่านไปก็ยังมีแต่ความหวังดี เพราะการครอบงำของโครงสร้างราชการส่วนกลางที่แข็งแรง

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ บนเส้นทางแห่งความหวังและความล้มเหลว

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ ชวนย้อนพิจารณาบทความของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ที่ชี้ให้เห็นความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษา อันสัมพันธ์กับโลกทัศน์ทางการเมืองที่ครอบงำสังคมไทย

จบโรงเรียนแบบไหนจึงจะได้ดี

คอลัมน์รื้อถอนแล้วสร้างใหม่ ตอนที่ 2 นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ หยิบหลักการ Learning Analytics มามองเรื่องปฏิรูปการศึกษา

เรียนรู้พิเคราะห์ – Learning Analytics

‘รื้อถอนแล้วสร้างใหม่’ คอลัมน์ใหม่ของ นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ ที่จะมาพูดถึงการปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างรอบด้าน