column name

รื้อถอนแล้วสร้างใหม่

แบบเดิมๆ และแบบเดิมๆ

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ ชี้ชวนให้เห็นความสำคัญของการสร้างทักษะการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ตั้งต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก

วอนขอความร่วมมือ

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ ชวนมองประเด็น ‘การคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม’ ในห้วงเวลาที่เสียงเรียกร้องความรับผิดชอบจากคนยากจนดังระงม จากสถานการณ์โคโรนาไวรัส

เห็นหัวประชาชนก่อน

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ เขียนถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาที่เห็นถึงความตั้งใจดีของท้องถิ่น แต่หลายสิบปีผ่านไปก็ยังมีแต่ความหวังดี เพราะการครอบงำของโครงสร้างราชการส่วนกลางที่แข็งแรง

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ บนเส้นทางแห่งความหวังและความล้มเหลว

นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ ชวนย้อนพิจารณาบทความของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ที่ชี้ให้เห็นความล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษา อันสัมพันธ์กับโลกทัศน์ทางการเมืองที่ครอบงำสังคมไทย

จบโรงเรียนแบบไหนจึงจะได้ดี

คอลัมน์รื้อถอนแล้วสร้างใหม่ ตอนที่ 2 นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ หยิบหลักการ Learning Analytics มามองเรื่องปฏิรูปการศึกษา

เรียนรู้พิเคราะห์ – Learning Analytics

‘รื้อถอนแล้วสร้างใหม่’ คอลัมน์ใหม่ของ นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ ที่จะมาพูดถึงการปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างรอบด้าน