column name

พูดการเมือง

หนักแผ่นดิน : อุปลักษณ์ที่เราใช้ฆ่ากัน

อิสระ ชูศรี วิเคราะห์โครงสร้างเพลง ‘หนักแผ่นดิน’ และการนำเพลงนี้มาปลุกปั่นยุยงประชาชนอีกครั้งในรอบสี่สิบกว่าปี อันสะท้อนให้เห็นความวิตกกังวลต่อความเปลี่ยนแปลงของฝ่ายอนุรักษนิยม

การเมืองของเพลงหาเสียง

อิสระ ชูศรี วิเคราะห์เพลงของพรรคการเมืองต่างๆ ที่กำลังตั้งขบวนสู่การเลือกตั้ง พร้อมฉายให้เห็นวิธีคิดระหว่างบรรทัด ว่าพรรคนั้นๆ ยึดโยงอยู่กับใครเป็นหลัก

คำสำคัญในคำขวัญวันเด็ก

อิสระ ชูศรี วิเคราะห์นัยยะสำคัญ ‘คำขวัญวันเด็ก’ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านแว่นตาของนักภาษาศาสตร์ ภายใต้โจทย์สำคัญที่ว่า คำขวัญวันเด็กตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันบอกอะไร?