fbpx

Social Issues

7 Feb 2021

การตลาดต้านโกง

ต่อภัสสร์ ยมนาค เสนอให้นำความรู้ทางด้านการตลาดมาประยุกต์ใช้กับการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชัน เพื่อให้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง

ต่อภัสสร์ ยมนาค

7 Feb 2021