Teewin Suputtikun

เกมการบั่นคลอนสถานะ : อีกหนึ่งแนวปะทะสองฝั่งฟากช่องแคบไต้หวัน

ธีวินท์ สุพุทธิกุล ชวนอ่านเกมการ ‘บั่นคลอน’ สถานะของจีนและไต้หวันบนเวทีระหว่างประเทศ พร้อมทั้งหาคำตอบว่าการแข่งขันดังกล่าวเป็นแนวหน้าที่สำคัญอย่างไร และทั้งสองฝั่งใช้กลยุทธ์อะไรเพื่อต่อกรกัน

ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงในทะเลจีนใต้ : หมากสำคัญในเกมมหาอำนาจ จีน-สหรัฐฯ

ธีวินท์ สุพุทธิกุล วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของจีน-สหรัฐฯ เหนือทะเลจีนใต้ อันเป็นหนึ่งในหมากสำคัญของการช่วงชิงความเป็นมหาอำนาจโลก