Somkiat Tangkitvanich

รู้ทันนิทานเรื่อง ‘อุ้ม’ ผู้ประกอบการ 4G ของ กสทช.

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สำรวจ “นิทาน” เรื่องแล้วเรื่องเล่าที่ กสทช. ใช้ “อุ้ม” กลุ่มทุนโทรคมนาคมบนความสูญเสียของรัฐและประชาชน และชวนจับตา คสช. จะใช้ ม.44 ตาม กสทช. เพื่อ “อุ้ม” กลุ่มทุนโทรคมนาคมหรือไม่