fbpx

ณัฐกร วิทิตานนท์

การเลือกตั้ง อบจ.’63 บอกอะไรเรา

หลังจากการเลือกตั้ง อบจ. 2563 ผ่านพ้นไป ณัฐกร วิทิตานนท์ พาไปสำรวจสิ่งที่การเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนให้เราเห็น ในคอลัมน์ ‘ไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ’

ครั้งแรกในรอบ 7 ปี – จับตาการเลือกตั้ง อบจ. 20 ธันวาคม 2563

คอลัมน์ ‘ไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ’ ตอนที่ 2 ณัฐกร วิทิตานนท์ ชวนจับตาการเลือกตั้ง อบจ. 20 ธันวาคม 2563 มีประเด็นอะไรที่น่าจับตามอง และเพราะอะไรการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงสำคัญ

ย้อนรอยสองทศวรรษ อบจ. เปลี่ยนการเมืองไทยอย่างไร

คอลัมน์ ‘ไทยไม่ใช่กรุงเทพฯ’ ตอนแรก ณัฐกร วิทิตานนท์ พาย้อนไปรู้จักการเกิดขึ้นของ อบจ. ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการเมืองไทยอย่างแนบแน่น