Kanyapat Ratanawilas

มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะเครื่องมือสร้างอำนาจทางบรรทัดฐานของอียู

กันยภัทร รัตนวิลาส เขียนถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของ ‘GDPR’ กฎหมายคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะเครื่องมือสร้างอำนาจทางบรรทัดฐาน (Normative Power) ของอียู