Jarukit Teerataphong

มอง “ประชาไท” ในรัฐทหาร ท่ามกลางแผ่นดินไหวในภูมิทัศน์สื่อ ผ่านสายตา “ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข”

101 ชวน ‘ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข’ บรรณาธิการบริหาร ‘ประชาไท’ สนทนาเรื่อง ‘ประชาไท’ ในรัฐทหาร และความสั่นไหวในภูมิทัศน์สื่อใหม่