Chusak Pattarakulvanit

72 ปี รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ นักเศรษฐศาสตร์ทวนกระแส

เมื่อ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ‘อ่าน’ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ นักเศรษฐศาสตร์ทวนกระแสคนสำคัญของธรรมศาสตร์ ในวาระ 72 ปี รังสรรค์