Chalidaporn Songsamphan

ปราบเสือ: ปฏิรูปกองทัพในประชาธิปไตยแบบอำนาจนิยม

ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ เขียนถึงการปฏิรูปกองทัพให้สอดคล้องกับหลักการ ‘พลเรือนเป็นใหญ่’ โดยปรับที่ทางกองทัพให้เป็นของประชาชน