Center for Research on Inequality and Social Policy - CRISP

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเมื่อเด็กไทยต้อง Learn From Home

ภัททา เกิดเรือง ชวนคุยถึงความเป็นไปได้และข้อจำกัดในการเรียนออนไลน์ในบริบทของประเทศไทยที่อยู่ภายใต้เงาใหญ่ของความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งเสนอทางเลือกใหม่สำหรับการศึกษาไทยหลังโควิด-19

ประกันการว่างงานอย่างไรให้ทั่วถึง

ภาวิน ศิริประภานุกูล วิเคราะห์ระบบประกันว่างงานของไทย พร้อมเสนอแนะนโยบายปฏิรูปที่ทำให้ระบบประกันว่างงานครอบคลุมมากขึ้น ภาระภาครัฐไม่สูงเกินไป และมีส่วนช่วยในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ