Apiwat Ratanawaraha

เมืองแพลตฟอร์ม

คอลัมน์ #เมืองกลายพันธุ์ เดือนนี้ อภิวัฒน์ รัตนวราหะ เขียนถึง เมืองแพลตฟอร์ม พิจารณาความเป็นเมืองที่ขยายไปสู่พื้นที่บนโลกดิจิทัล และทิศทางการพัฒนาของเมืองแพลตฟอร์มในอนาคต

เมืองหลังโรคระบาด

คอลัมน์ #เมืองกลายพันธุ์ ตอนใหม่ อภิวัฒน์ รัตนวราหะ เขียนถึง เมืองหลังโรคระบาด อธิบาย ‘ความปกติใหม่’ ที่ต้องพิจารณาสภาพและโครงสร้างที่เป็นอยู่ก่อนเกิดโรคระบาด และต้องเป็นความปกติใหม่ที่ขยายภาพไปไกลกว่าวิถีชีวิตของชนชั้นกลาง

คนไทยในอนาคตล้วนเป็นคนเมือง

อภิวัฒน์ รัตนวราหะ เขียนถึงอนาคตของเมืองไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เมื่อทุกหนทุกแห่งกลายเป็นเมือง มีวิถีชีวิตแบบเมือง แม้แต่ในชนบทและพื้นที่ห่างไกล