fbpx

– คุณรู้หรือไม่ มีคนเลือกทำแท้งกว่า 20%
– คุณรู้หรือเปล่า ประเทศไทยอนุญาตให้แม่ลาคลอดได้ 3 เดือน เทียบกับต่างประเทศที่ลาได้ถึง 8 เดือน

เราสามารถเลือกงานและชีวิตที่ Work-Life Balance ได้

หรือจริงๆ เราเลือกได้แค่งานและชีวิตที่ Work – ไร้ – Balance

ร่วมกันช่วยส่งเสริมและผลักดันให้สิทธิการทำงานของคนไทยดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่

 

#workไร้balance #worklifebalance #สสส

 

1.

 

 

ในปี 2560 ผู้หญิงไทยที่ทำแท้ง  ร้อยละ 20.4 เลือกทำแท้งด้วยเหตุผลว่าการตั้งครรภ์เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ

ที่มา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย (2560)

 

2.

 

 

คนไทยอายุ 15-24 ปี กว่า 12.4% ไม่ต้องการมีบุตร เพราะรู้สึกเป็นภาระ และต้องทำงานมากขึ้นเพื่อเลี้ยงดูบุตร

ที่มา : พิมลพรรณ อิศรภักดี (2557). ทัศนคติของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตร

 

3.

 

 

ปัจจัยด้านที่ทำงานมีอิทธิพลสูงสุดในการตัดสินใจสร้างครอบครัวสำหรับหญิงและชาย ซึ่งประกอบด้วย

– ลักษณะงาน

– กฎระเบียบขององค์กร

– วัฒนธรรมขององค์กร

– ระยะทางจากที่พักไปที่ทำงาน

ปัจจุบันบริษัทในไทยมีรูปแบบการทำงานที่ไม่ยืดหยุ่นมากนัก ซึ่งการมีรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นจะช่วยสร้างสมดุลในชีวิตของพนักงานได้

 

ที่มา: หนังสือ “เมื่องานรัดตัวจะสร้างครอบครัวได้อย่างไร” ของ มนสิการ กาญจนะจิตรา และคณะ (2560)

4.

 

 

ประเทศฟินแลนด์ อนุญาตให้พ่อและแม่ลาดูแลลูกหลังคลอดได้ 8 เดือน ขณะที่ไทยกลับลาได้เพียง 98 วันและลาได้เฉพาะแม่เท่านั้น สำหรับผู้ชายเฉพาะอาชีพข้าราชการสามารถลาได้ 15 วัน

 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 

5.

 

 

ผู้ปกครองร้อยละ 35 ไม่สามารถหาสถานเลี้ยงเด็กที่อยู่ใกล้ที่ทำงานได้

 

ที่มา : หนังสือ ‘สถานเลี้ยงเด็ก ในบริบทสังคมเมือง: พัฒนาการเพื่อความมั่นคงของชาติ’ โดย จงจิตต์ ฤทธิรงค์ และคณะ (2560)

 

6.

 

 

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารมีความสำคัญที่สุดต่อการส่งเสริมสมดุลชีวิตให้กับพนักงาน

 

ที่มา: หนังสือ “เมื่องานรัดตัวจะสร้างครอบครัวได้อย่างไร” ของ มนสิการ กาญจนะจิตรา และคณะ (2560)

 

 

 

ร่วมกันช่วยส่งเสริมและผลักดันให้สิทธิการทำงานของคนไทยดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

รับชมคลิปตัวเต็มได้ที่

 

Author