101 Policy Forum : นโยบายต่างประเทศไทยในระเบียบโลกใหม่

สรุปความจาก 101 Policy Forum นโยบายต่างประเทศไทยในระเบียบโลกใหม่ ชวนนักการเมืองหลากพรรคแลกเปลี่ยนถกเถียงเรื่องนโยบายการต่างประเทศไทยในระเบียบโลกใหม่