::LIVE:: 101 One-on-One EP.84

จับตาและทำความเข้าใจ ‘ฮ่องกง’ กับ วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รู้จักที่มาที่ไปของม็อบฮ่องกง เกาะที่เป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ ทำไมคนฮ่องกงต้องออกมาประท้วง เป้าหมายของม็อบคืออะไร เหตุการณ์จะนำไปสู่ความรุนแรงหรือคลี่คลาย และจีนจะเดินเกมอย่างไรกับการประท้วงครั้งนี้ ท่ามกลางการจับตาจากคนทั่วโลก

สนทนาถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของสังคมการเมืองฮ่องกง อะไรคือสิ่งที่อยู่ในใจคนฮ่องกง ความสัมพันธ์จีน-ฮ่องกงมีเส้นทางแบบไหน และจะดำเนินไปแบบใดในอนาคต

ตอบทุกคำถามว่าด้วยประวัติศาสตร์การเมือง

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 สองทุ่มตรง The101.world