101 One-on-One Ep.80 | “อนาคตเมือง เมือง(ไร้)อนาคต” กับ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

:: Live :: 101 one-on-one Ep.80 “อนาคตเมือง เมือง(ไร้)อนาคต”.คุยกับ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.ปิดท้ายซีรีส์ ‘Bangkok-บางคอก’ ด้วยการคุยเรื่องเมืองอย่างถึงแก่น เพื่อตอบคำถามว่า ภายใต้โครงสร้างและข้อจำกัดของเมืองในประเทศไทย อะไรคือความท้าทายที่แท้จริงกันแน่.วันอังคารที่ 30 กรกฎาคมนี้ สองทุ่มตรง ทาง The101.world.ดำเนินรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์

Posted by The101.world on Tuesday, July 30, 2019

 

:: Live :: 101 one-on-one Ep.80

“อนาคตเมือง เมือง(ไร้)อนาคต”

คุยกับ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปิดท้ายซีรีส์ ‘Bangkok-บางคอก’ ด้วยการคุยเรื่องเมืองอย่างถึงแก่น เพื่อตอบคำถามว่า ภายใต้โครงสร้างและข้อจำกัดของเมืองในประเทศไทย อะไรคือความท้าทายที่แท้จริงกันแน่

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคมนี้ สองทุ่มตรง ทาง The101.world

ดำเนินรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์