fbpx

 

:: LIVE :: “มองเศรษฐกิจไทยมุมใหม่ ผ่าน Big Data” โดย โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

Big Data ช่วยให้เราเข้าใจปัญหาหนี้ครัวเรือน ปัญหาการเข้าถึงบริการทางการเงิน และปัญหาภาคการเกษตรของประเทศไทยอย่างไร

แล้วเราใช้ Big Data ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมเศรษฐกิจไทยได้อย่างไรบ้าง

ใน 101 One-on-One EP26

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลาสองทุ่มตรง ทาง The101.world

ดำเนินรายการโดย ธร ปีติดล