fbpx

 

 

การพัฒนาระบบและกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน นับเป็นโจทย์ระยะยาวที่ทุกสังคมต้องหันกลับมาขบคิดอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในห้วงเวลาที่พัฒนาการด้านเทคโนโลยีก้าวล้ำไปไกล ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI คือหนึ่งในตัวเลือกที่คนคาดหมายว่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกของคนทำงาน หรือกระทั่งนำมาตัดสินคดีความแทนมนุษย์

หาก AI กลายเป็นส่วนหนึ่ง (หรืออาจแทนที่มนุษย์) ในกระบวนการยุติธรรม ภาพรวมของระบบจะถูกพลิกโฉมไปเป็นอย่างไร  101 ชวนคิดชวนคุยกับ ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองโจทย์เทคโนโลยีและความยุติธรรมใหม่ที่อาจมาถึงในอนาคตอันใกล้ 

ดำเนินรายการโดย ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ กองบรรณาธิการ The101.world

 

 

 

 

 


ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) และ The101.world