‘ฮังการี’ นับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่เคยตกอยู่ ‘หลังม่านเหล็ก’ ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็น แต่เพียงไม่กี่ทศวรรษหลังม่านเหล็กล่มสลาย ประชาธิปไตยที่เพิ่งย่างก้าวเข้ามาทั้งในฮังการี รวมไปถึงกลุ่มประเทศวิเชกราดก็ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่จากกระแสการเมือง ‘ประชาธิปไตยอเสรีนิยม’ (illiberal democracy)

ในกรณีฮังการี ภาพของกระแสการเมืองเช่นนี้เด่นชัดขึ้นเมื่อวิกเตอร์ ออร์บานแห่งพรรค Fidesz ขึ้นมามีอำนาจในปี 2010

ประชาธิปไตยอเสรีนิยมคือการเมืองหน้าตาแบบไหน? ทำไมต้องมีการรวบสื่อให้อยู่ในมือรัฐบาลทั้งๆ ที่ได้ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตย? ทำไมการเมืองเช่นนี้จึงนำมาสู่นโยบายต่อต้านผู้อพยพและสหภาพยุโรปในช่วงปี 2016? อะไรคือเบื้องหลังวิธีคิดของฮังการีที่ตกอยู่ภายใต้กระแสการเมืองเช่นนี้?

101 สนทนากับ ดร. อรวรา วัฒนวิศาล ผู้สนใจศึกษาฮังการี เจ้าของวิทยานิพนธ์ ‘กลุ่มประเทศวิเชกราดกับวิกฤตผู้อพยพในยุโรป: ปัจจัยและกรณีศึกษาฮังการี’ (‘THE VISEGRÁD GROUP AND THE EUROPEAN MIGRANT CRISIS: CAUSE FACTORS AND THE CASE OF HUNGARY’) ว่าด้วยฮังการีภายใต้ออร์บาน จนถึงความตึงเครียดที่ตามมาจากการเมืองแบบ illiberal democracy

ดำเนินรายการโดย ณรจญา ตัญจพัฒน์กุล กองบรรณาธิการ The101.world