ในโลกยุคใหม่ อันมีเป้าหมายของการศึกษา คือการสร้างผู้เรียนที่มีทักษะการใช้ชีวิต คิดแก้ปัญหา และสร้างสรรค์นวัตกรรมแก่สังคม แนวคิดการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม (STEM) หรือ การศึกษาที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ คือหนึ่งในแนวคิดที่ได้รับความนิยมระดับโลก เพราะเชื่อกันว่า การเรียนการสอนแบบสะเต็ม ซึ่งเน้นการประยุกต์ความรู้ทั้งสี่ด้านมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง ไม่ได้เน้นการจดจำทฤษฎี จะช่วยสร้างนักคิด และนวัตกรหน้าใหม่ได้

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการเรียนการสอนแบบสะเต็มในประเทศไทยยังคงเต็มไปด้วยโจทย์ท้าทาย ทั้งความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงเทคโนโลยี ทรัพยากรด้านการศึกษาไม่เพียงพอ ขาดรายวิชาความรู้บางอย่างที่จำเป็นต่อการเรียนแบบสะเต็มในโรงเรียน รวมถึงมายาคติที่ว่าเด็กเก่งควรเรียนวิทย์-คณิตอย่างเข้มข้น

เราจะเติมเต็มการศึกษาไทยให้มีคุณภาพด้วยสะเต็มศึกษาได้อย่างไร? 101 คุยกับศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผู้ทำโครงการการพัฒนาความฉลาดรู้ด้านสะเต็มศึกษาของเด็กไทยเพื่อให้ก้าวไกลทันยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อค้นหาคำตอบ พร้อมมองอนาคตการศึกษาและสังคมตลาดแรงงานไทย

ดำเนินรายการโดย ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ กองบรรณาธิการ The101.world