:: podcast :: 101 One-On-One Ep.133 : “โลกธุรกิจใหม่หลัง COVID-19” – อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์

101 ชวนสำรวจโลกธุรกิจใหม่หลัง COVID-19 วิกฤตครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อวิถีธุรกิจในระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์อย่างไร ธุรกิจทั้งเก่าและใหม่ต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่อย่างไร อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เข้าไป disrupt อุตสาหกรรมอื่น ตัวมันเองถูก disrupt อย่างไร

สนทนากับ อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ บรรณาธิการบริหาร Brand Inside เว็บไซต์ “ธุรกิจคิดใหม่” และผู้ร่วมก่อตั้ง blognone เว็บข่าวและชุมชนคนไอทีรุ่นบุกเบิก

ดำเนินรายการโดย ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการบริหาร The101.world

ติดตาม 101 One-on-One รูปแบบใหม่ยุค COVID-19 เป็นประจำทุกสองทุ่มตรง วันจันทร์ถึงศุกร์