:: podcast :: 101 One-on-One Ep.132 : “สู้ COVID-19 ด้วยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม” – ธานี ชัยวัฒน์

101 ชวนมองวิกฤต COVID-19 ผ่านแว่นตา “เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม” — พฤติกรรม ความเข้าใจ และทัศนคติของคนไทยเรื่อง COVID-19 เป็นอย่างไร ตอบรับกับมาตรการของรัฐแค่ไหน ด้วยข้อจำกัดอะไร และเราใช้ความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาช่วยออกแบบนโยบายสาธารณะเพื่อรับมือ COVID-19 อย่างไรได้บ้าง

พบกับ ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมผลงานวิจัยล่าสุด “Behavioral Insights ของครัวเรือนไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19”

ดำเนินรายการโดย ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการบริหาร The101.world

ติดตาม 101 One-on-One รูปแบบใหม่ยุค COVID-19 เป็นประจำทุกสองทุ่มตรง วันจันทร์ถึงศุกร์