:: podcast :: 101 One-On-One Ep.129 : “COVID-19 กับ new normal ด้านสุขภาพของคนไทย” – สุปรีดา อดุลยานนท์

วิกฤต COVID-19 ทำให้โลกของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ความปกติใหม่ หรือ new normal เกิดขึ้นในทุกมิติของชีวิต

อะไรคือ new normal ด้านสุขภาพของคนไทยในยุคหลัง COVID-19 และเราจะเตรียมพร้อมรับมืออย่างไร

101 สนทนากับ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เกี่ยวกับโจทย์สุขภาพที่เปลี่ยนไปในโลกยุคใหม่ ตั้งแต่เรื่องร่างกาย จิตใจ ครอบครัว การทำงาน ชุมชน จนถึงโจทย์ใหญ่อย่างปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ดำเนินรายการโดย ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการบริหาร The101.world

ติดตาม 101 One-on-One รูปแบบใหม่ยุค COVID-19 เป็นประจำทุกสองทุ่มตรง วันจันทร์ถึงศุกร์