101 One-On-One Ep.113 : “เศรษฐกิจโลกและไทยหลัง COVID-19” – สันติธาร เสถียรไทย

– เศรษฐกิจโลกและไทยในอนาคตหลัง COVID-19 จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร

– ทำอย่างไรให้นโยบายเศรษฐกิจสู้วิกฤตช่วยทลายกำแพงที่เศรษฐกิจไทยเคยข้ามไม่ได้

– โลกแห่งความเหลื่อมล้ำจะต่างจากเดิมอย่างไร และเราต้องคิดใหม่เรื่องการจัดการความเหลื่อมล้ำอย่างไร

– โลกดิจิทัลเปลี่ยนไปอย่างไรหลัง COVID-19

101 ชวน ดร.สันติธาร เสถียรไทย Group Chief Economist ของ Sea Limited (AirPay, Shopee และ Garena) และเจ้าของหนังสือ “Futuration – เปลี่ยนปัจจุบันทันอนาคต” ตอบโจทย์ท้าทายข้างต้น ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติด้านดิจิทัล

ดำเนินรายการโดย ปกป้อง จันวิทย์ บรรณาธิการบริหาร The101.world

ติดตาม 101 One-on-One รูปแบบใหม่ยุค COVID-19 เป็นประจำทุกสองทุ่มตรง วันจันทร์ถึงศุกร์