รายการ 101 in focus สัปดาห์นี้ ชวนมองโรคระบาดในมุมมองทางสังคมการเมือง สิ่งแวดล้อม และมานุษยวิทยา

ไล่เรียงไปตั้งแต่ อ่านโรคระบาดผ่านแว่นตามานุษยวิทยา กับ นิติ ภวัครพันธุ์ โรคระบาดเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตผู้คนอย่างไร ในประวัติศาสตร์มนุษย์รับมือกับโรคระบาดอย่างไร และโรคระบาดเป็นภาพสะท้อนความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างไร

วิถีชีวิตของผู้คนทุกวันนี้ส่งผลอย่างไรต่อการเกิดโรคระบาด ทวนบทความเรื่องสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการค้าสัตว์ป่า และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้มนุษย์ต้องรับมือกับโรคใหม่ๆ ในปัจจุบันและอนาคต

ร่วมทำความเข้าใจและศึกษาหนทางแก้ปัญหาไปพร้อมๆ กันในรายการ 101 In Focus Ep.25

ดำเนินรายการโดย วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์ และ ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

……………………

อ่านเพิ่มเติม

101 One-On-One Ep.103 อ่าน “โรคระบาด” ผ่านแว่นตามานุษยวิทยา

อ่าน ‘โรคระบาด’ ผ่านแว่นตามานุษยวิทยา กับ นิติ ภวัครพันธุ์

โรคหัด: ฆาตกรผู้หวนกลับมา

วิกฤตโรคอุบัติใหม่กับการค้าสัตว์ป่า

 

 

 

 

Author